This company has no active jobs

iSmart là công ty chuyên cung cấp nhóm dịch về: quản lý kinh doanh, kế toán – thuế, quản trị tài chính doanh nghiệp. Tham gia cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và các vùng lân cận từ năm 2008, iSmart đã khẳng định chất lượng dịch vụ, tính cam kết cao được chứng minh bằng quyền lợi mà các khách hàng của iSmart đã đạt được. Các giá trị khách hàng đạt được đó có thể kể đến là: hoàn thuế đúng tiền độ để tăng hiệu quả sử dụng vốn lưu động; hoàn thành tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước với công tác kê khai báo cáo thuế; khắc phục các rủi ro sai phạm về kế toán thuế trong quá khứ; TỐI ƯU THUẾ PHẢI NỘP thông qua giải pháp tư vấn kiện toàn hồ sơ để tối ưu hóa chi phí thuế được trừ đồng thời bảo vệ số liệu chi phí thuế hạch toán và quyết toán.
Thông tin công ty
  • Tỉnh\thành phố Hà Nội